• Ideja

  Pokretanje alternativnog i nezavisnog prostora iz oblasti kulture — Centra za savremenu kulturu KRAK — predstavlja nužnost i potrebu za grad Bihać i njegov urbani život. KRAK se fokusira na angažovani diskurs ističući važnost socijalne prakse, vizuelne umjetnosti, arhitekture, dizajna i performansa. Okvir unutar kojega se te ideje realiziraju oivičen je strategijom kolaboracije, socijalne odgovornosti i ekološke svijesti.

  Ideja i motiv za pokretanje KRAK-a proizišla je iz specifičnih političkih, socijalnih i kulturnih prilika sredine u kojoj djeluje. Glavne odrednice toga ambijenta su zapostavljena industrijska prošlost, etno-nacionalni konflikt, poslijeratno post-traumatsko iskustvo, siromaštvo i depopulacija. KRAK je urgentni odgovor na trajnu krizu i društveni ambijent u zemlji, koji želi vjerovati da kultura, nauka i umjetnost mogu i trebaju biti pokretačem društvenih promjena. Kao takav KRAK se želi pozicionirati kao platforma alternativnog učenja, kolaboracije i koegzistencije s fokusom na savremene umjetničke strategije i inventivne protokole na polju savremene kulture.

  Participacija širokog spektra profesionalaca i amatera – umjetnika, arhitekata, dizajnera, edukatora, pravnika, aktivista, vrtlara, ekologa, pčelara kao i pravnih subjekata koji teže profiliranju i angažmanu ka društveno-odgovornim praksama – ključni je aspekat i temeljna pretpostavka mogućeg djelovanja u pravcu oblikovanja nove društvene stvarnosti. KRAK se želi testirati kao incijator te prakse i inkubator posve nove društvenosti. 

  Sredinom 2020. godine Fondacija Revizor objavila je publikaciju Artefakti buduće prošlosti (ur. Irfan Hošić) koja je katalogizirala istoimenu izložbu iz 2017. godine. Ta publikacija služi kao idejni i programski manifest KRAK-a.


  Artefakti buduće prošlosti (ur. Irfan Hošić), Fondacija Revizor 2020.


  Povijest

  Centar za savremenu kulturu KRAK u Bihaću je nezavisni multifunkcionalni prostor osnovan od strane Fondacije Revizor sa ciljem rada i proizvodnje novih društvenih praksi. Glavni fokus KRAK-a su vizuelne umjetnosti, performans, arhitektura, urbanizam i dizajn. Ono što KRAK dodatno stavlja kao fokus jesu socijalni angažman i ekologija kao načini održive kolaboracije koja vodi urbanoj i socijalnoj regeneraciji.

  Naziv KRAK nastao je kao skraćenica od “Klub radnika Kombiteksa” ukazujući na važnost njegovanja lokalnog industrijskog naslijeđa i radničke kulture samoupravnog jugoslavenskog socijalizma. Sa sjedištem u industrijskoj zoni nekadašnjeg tekstilnog kombinata Kombiteks, prostor u- i okolo KRAK-a, u zadnjih nekoliko godina bio je poprištem različitih diskurzivno-umjetničkih intervencija iz čega se iznjedrila ideja o pokretanju aktivnog i propuzivnog prostora djelovanja. 

  Ideja i motiv za pokretanje KRAK-a proizišla je iz specifičnih političkih, socijalnih i kulturnih prilika sredine u kojoj djeluje. Glavne odrednice toga ambijenta su zapostavljena industrijska prošlost, etno-nacionalni konflikt, poslijeratno post-traumatsko iskustvo, siromaštvo i depopulacija. KRAK je direktan odgovor na trajnu krizu i aktuelni društveni ambijent, koji želi vjerovati da kultura, nauka i umjetnost mogu i trebaju biti pokretačem društvenih promjena. Kao takav KRAK se želi pozicionirati kao platforma alternativnog učenja, kolaboracije i koegzistencije s fokusom na savremene umjetničke strategije i inventivne protokole na polju savremene kulture.

  Objekat KRAK-a dodijeljen je Fondaciji Revizor Odlukom Vijeća Grada Bihaća u decembru 2018. godine te je uz podršku Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu i Evropske fondacije za demokratiju sa sjedištem u Briselu obnovljen u punom kapacitetu. Inicijalna sredstva za programske aktivnosti KRAK-a dodijeljena su od američke Fondacije za umjetničke inicijative sa sjedištem u Njujorku čime je stvorena pretpostavka za njegovo zvanično otvaranje.

  Otvaranje izložbe Artefakti buduće prošlosti, Klub radnika Kombiteksa 22. marta 2017. godine.


  Arhitektura

  Centar za savremenu kulturu KRAK nalazi se na samom ulazu u krug nekadašnjeg tekstilnog kombinata Kombites u bihaćkom naselju Hatinac. Izgrađen kao Klub radnika Kombiteksa i zamišljen kao mjesto druženja i radničke emancipacije, današnji KRAK je dio prostornog okvira kolektivne memorije građana Bihaća. 

  Sa svoje sjeverne strane KRAK je omeđen industrijskim halama Kombiteksovog kompleksa dok sa južne strane dotiče rezidencijalni dio gradskog naselja Hatinac. Sa svoje zapadne strane udaljen je svega nekoliko desetaka metara od rijeke Une i najatraktivnijih bihaćkih kupališta.

  Objekat KRAK-a predstavlja tipičan primjer graditeljske kulture jugoslavenskog socijalizma koji sadrži elemente brutalizma, te materijalizaciju i senzibilitet lokanog kamenoklesarstva. Betonski friz u vidu krune, nosilac je karaktera cijelog objekta.

  Oblikovanje idejnog rješenja arhitektonskog projekta potpisuje dvojac Ena Kukić i Dinko Jelečević koji su u projektnoj dokumentaciji upisali sljedeće: “Reinterpretaciji ruine u postindustrijskom kontekstu pristupljeno je kroz valoriziranje i saniranje bitnih historijskih elemenata te oblikovanje novog arhitektonskog identiteta koji naglašava vrijedne dijelove i komplimentira im novima (…) Minimalistička estetika svih otvora te drugi novi elementi eksterijera prirodnom materijalizacijom i jasnom formom akcentiraju značajne historijske elemente te uvode posjetioca u novu funkciju KRAK-a.”

  Vizualni identitet u vidu logotipa, kreirao je grafički dizajner Sead Mujić koristeći kao svoje polazište prepoznatljiv arhitektonski detalj zgrade Kluba radnika.

  Tlocrt KRAK-a dostupan je u pdf-dokumentu.

  Ena Kukić i Dinko Jelečević, pogled na zapadnu fasadu KRAK-a, vizualizacija, Graz 2018. (Oblikovanje: Dinko Jelečević i Ena Kukić)


  Tim

  Tim Centra za savremenu kulturu KRAK čini nekoliko pojedinaca različitih profila koji svojim afinitetima i posvećenosti predstavljaju nukleus njegovog idejnog i programskog djelovanja. Kolektiv KRAK-a radnu etiku zasniva na međusobnom razumijevanju, solidarnosti i timskom radu.


  Irfan Hošić, umjetnički voditelj / irfan[at]krak.ba

  Mehmed Mahmutović, kreativni menadžer / mehmed[at]krak.ba

  Majda Piralić, projektna koordinatorica / majda[at]krak.ba

  Sead Okić, fotograf i videograf / sead[at]krak.ba

  Adnan Suljkanović, grafički dizajner / adnan[at]krak.ba

  Jasna Pašić, historičarka / jasna[at]krak.ba

  Sijana Hošić, arhitektica / sijana[at]krak.ba

  Mirza Šišić, inžinjer zvuka / mirza[at]krak.ba


  Revizor

  Osnivač Centra za savremenu kulturu KRAK je Fondacija Revizor. Radi se o nezavisnoj platformi za poticanje istraživanja i afirmaciju naučne i umjetničke kulture na putu ka njihovoj nesmetanoj produktivnosti. Podvlačeći važnost interdisciplinarnosti sa laganim fokusom na humanističke nauke, kao i raznih vidova umjetničkih praksi, Fondacija Revizor se pozicionira kao inkubator kulturnog pluralizma i saradnik na njihovoj realizaciji na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.

  Misija Fondacije Revizor je da inicira nova razmišljanja, da potiče na interakciju između akademskih/kulturnih institucija i društva, te da otvara nove prostore saradnje, transfera znanja i drugih vidova naučnog i umjetničkog iskustva. Centralni dio programa Fondacije Revizor jeste Centar za savremenu kulturu KRAK u Bihaću, stipendiranje naučnih i umjetničkih projekata, organiziranje akademskih i kulturnih događaja, te uspostavljanje rezidencijalnog naučnog i umjetničkog istraživačkog boravka na prostoru grada Bihaća.

  Fondacija Revizor je uspostavljena 2016. godine na nivou bosanskohercegovačkog entiteta Federacija Bosne i Hercegovine. Tijelo zaduženo za nesmetan rad Fondacije je upravni odbor. Članovi Upravnog odbora su Šeherzada Džafić, Mehmed Mahmutović i Irfan Hošić. Fondacija Revizor je nezavisna i neprofitna organizacija koja se financira iz privatnih donacija.

  Popis donacija po godinama: 
  20162017201820192020, 2021, 2022, 2023


  Kontakt

  Centar za savremenu kulturu KRAK
  (Fondacija Revizor)
  Hamze Hume bb
  77000 Bihać
  Bosna i Hercegovina
  hello[at]krak.ba

  Broj računa: 1414755320039230
  IBAN: BA391414755310012825
  BIC/SWIFT: BBIBBA22XXX
  ID broj: 4263763860006