• Novosti

  14.06.2021.

  Zapamti Bihać. Konkurs

  Turistička zajednica Grada Bihaća i Centar za savremenu kulturu KRAK raspisuju prvi konkurs "Zapamti Bihać" za prijavu rješenja suvenira koji će, ukoliko zadovolje propozicije ali i kriterije, biti dijelom novih originalnih suvenira grada Bihaća. Pokretanje konkursa inicirano je potrebom boljeg razumijevanja prirode uspomena kao nematerijalnih i materijalnih iskustava sa kojima se vraća sa putovanja, procesa darivanja kao očekivanog dijela povratka kući uz ulogu dokaza o odlasku, posjeti, sjećanju, zahvalnosti i uzvraćanju, ali i odnosa između turista, te svih onih koji na neki način imaju vezu sa gradom Bihaćem i onim što čini tu vezu, ali i sam grad kao destinaciju suživota njegovih stanovnika, prirode i beskrajne ljubavi prema rijeci Uni, ali i historijskog naslijeđa koje ga dodatno obogaćuje. Konkurs je javan, a pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica. 

  Prednost se daje suvenirima koji na različite načine prezentuju i interpretiraju rijeku Unu, atmosferu grada, njegove kulturne i historijske vrijednosti, turističke tačke, odnosno, prirodne ljepote koje dodatno promovišu okruženje Bihaća, pozivaju na posjetu i inspirišu mnoge. Prednost se također daje praktičnosti izrade, simboličnosti i kreativnim rješenjima koja budu inspirisana odnosom čovjeka i prirode, te svima onima koji pri izradi koriste ekološke materijale, materijale karakteristične za područje Bihaća, te koje porukama i značenjima možemo povezati sa pomenutim odrazima tradicije, vrijednostima i karakteristikama grada, ali i privlačnim bojama i dizajnom koji ih ističe.

  Prijavljeni radovi mogu biti u nekoj od sljedećih formi: ručni radovi, umjetničke skulpture, dizajnerski predmeti, ukrasni predmeti od keramike, drveta, tekstila, odjevni predmeti, tkani predmeti, razglednice, bedževi, privjesci, magneti, replike prepoznatljivih građevina i autentičnih prirodnih mjesta, umjetničko-obrtnički proizvodi, kalendari, flaše, ostali predmeti ili radovi koji uključuju nove tehnologije-multimediju.

  Namjera je dobiti dva pobjednička suvenira iz dvije različite kategorije. Prvi suvenir u KATEGORIJI JEDAN čija bi cijena u proizvodnji bila do 15KM, a drugi suvenir u KATEGORIJI DVA čija bi cijena u proizvodnji bila od 15KM do 100KM. Ukoliko stručni žiri za izbor suvenira utvrdi vrijednost, zadovoljavajuće propozicije i kriterije, donijet će se odluka o dodjeli novčanih nagrada. Dodjeljuju se dvije novčane nagrade za prvo mjesto iz dvije različite kategorije u iznosu od po 2000KM. 

  Autor/proizvođač na konkurs može prijaviti maksimalno 3 rada. Svaki od radova mora se dostaviti zasebno i na način na koji je pojašnjeno samo dostavljanje radova u cjelokupnom tekstu konkursa kojeg je, kao i prijavnicu, moguće pronaći pri dnu teksta.

  Prijave rješenja se dostavljaju u koverti/kutiji koja sadrži dvije koverte/kutije sa istom identifikacijskom šifrom kao i prva (glavna). U prvoj koverti/kutiji se dostavlja primjerak idejnog rješenja, a u drugoj podaci o autoru, popunjena prijavnica sa naznačenom kategorijom i izjavu da je priloženi rad djelo autora uz svojeručni potpis. Pravna lica dostavljaju naziv i ovjerenu kopiju rješenja o registraciji.

  Pravovremeno pristigla rješenja ocjenjivat će stručni žiri sastavljen od lica iz oblasti turizma, umjetnosti, dizajna, arhitekture. Ako žiri odluči da nijedan od prispjelih radova ne zadovoljava kriterije, zadržava pravo da ne izabere nijedno rješenje. Članovi stručnog žirija i njihova bliska rodbina ne mogu biti učesnici.

  Isplatom nagrada autorima, autorska djela i prava izrade prelaze na Turističku zajednicu Grada Bihaća. Ukoliko autori mogu proizvoditi nagrađeni suvenir ostavlja se mogućnost o sklapanju ugovora o izradi suvenira u skladu sa zakonom.

  Pozivaju se svi zainteresovani za izradu suvenira, da pošalju i ponude svoje prijedloge i tako doprinesu stvaranju nečega po čemu će se pamtiti Bihać; ali i sve ono što on svojim položajem nudi.

  Radovi se dostavljaju lično na protokol Turističke zajednice Grada Bihaća ili putem pošte do 10.9.2021. do 12 sati, u zapečaćenoj koverti ili kutiji sa naznakom „JAVNI KONKURS: Zapamti Bihać – izrada originalnog suvenira Grada Bihaća” na sljedeću adresu:

  Turistička zajednica Grada Bihaća

  Bosanska br. 1

  77000 Bihać


  Konkurs je otvoren od 14.6.2021. do 10.9.2021. Sudjelovanjem na konkursu svi sudionici prihvataju njegove uslove. Vrijeme i mjesto proglašenja pobjednika biti će objavljeno naknadno.

  Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u kancelarijama Turističke zajednice Grada Bihaća, kao i putem e-maila: tzbihac@gmail.com i hello@krak.ba. 

  Radi boljeg razumijevanja konkursa preporučujemo iščitavanje cjelokupnog teksta, kojeg je uz prijavnicu moguće pronaći pri dnu teksta.

  Prilozi:

  1. Tekst konkursa

  2. Prijavnica za konkurs

  d

  Mimi Cortazar, 2021